Biểu phí bảo hiểm tổn thất toàn bộ và mất cắp moto, xe máy

Feb 9, 2012   //   by baohiemxemay   //   Bảo hiểm xe máy  //  No Comments
STT         Số Tiền Bảo Hiểm                         Phí Bảo Hiểm 
( GTX: Giá trị thị trường xe )                ( Đã bao gồm 10% VAT ) 
1   5 triệu < GTX < = 10 triệu                                        75,000
2 10 triệu < GTX < = 15 triệu                                      125,000
3 15 triệu < GTX < = 20 triệu                                      175,000
4 20 triệu < GTX < = 25 triệu                                      225,000
5 25 triệu < GTX < = 30 triệu                                      275,000
6 30 triệu < GTX < = 35 triệu                                      340,000
7 35 triệu < GTX < = 40 triệu                                      395,000
8 40 triệu < GTX < = 45 triệu                                      445,000
9 45 triệu < GTX < = 50 triệu                                      500,000
10 50 triệu < GTX < = 55 triệu                                      550,000
11 55 triệu < GTX < = 60 triệu                                      600,000
12 60 triệu < GTX < = 65 triệu                                      655,000
13 65 triệu < GTX < = 70 triệu                                      780,000
14 70 triệu < GTX < = 75 triệu                                      840,000
15 75 triệu < GTX < = 80 triệu                                      895,000
16 80 triệu < GTX < = 85 triệu                                      955,000
17 85 triệu < GTX < = 90 triệu                                   1,010,000
18 90 triệu < GTX < = 95 triệu                                   1,070,000
19 95 triệu < GTX < = 100 triệu                                   1,130,000
20 100 triệu < GTX < = 105 triệu                                   1,185,000
21 105 triệu < GTX < = 110 triệu                                   1,245,000
22 110 triệu < GTX < = 115 triệu                                   1,300,000
23 115 triệu < GTX < = 120 triệu                                   1,360,000
24 120 triệu < GTX < = 125 triệu                                   1,415,000
25 125 triệu < GTX < = 130 triệu                                   1,480,000
26 130 triệu < GTX < = 135 triệu                                   1,750,000
27 135 triệu < GTX < = 140 triệu                                   1,815,000
28 140 triệu < GTX < = 145 triệu                                   1,885,000
29 145 triệu < GTX < = 150 triệu                                   1,950,000
30 150 triệu < GTX < = 155 triệu                                   2,015,000
31 155 triệu < GTX < = 160 triệu                                   2,080,000


Leave a comment