Browsing articles tagged with "bảo hiểm tự nguyện | Bảo hiểm xe máy PJICO, Bảo Việt, Bảo Minh, PVI, AAA"

Bảo hiểm xe máy là gì?

Aug 8, 2011   //   by root   //   Tin tức  //  No Comments

Bảo hiểm xe máy là gì?

Bảo hiểm xe máy là loại hình bảo hiểm kết hợp giữa bảo hiểm trách nhiệm dân sự và bảo hiểm tự nguyện.

Với loại hình bảo hiểm trách nhiệm dân sự:  Công ty Bảo hiểm xe máy mà bạn đã mua sẽ thay mặt cho chủ xe máy bồi thường cho bên thứ ba (người tham gia giao thông) những thiệt hại về người và tài sản do xe máy của chủ xe gây ra do tai nạn.

Với loại hình bảo hiểm tự nguyên: Công ty Bảo hiểm xe máy mà bạn đã mua sẽ bồi thường cho người ngồi trên xe máy tham gia giao thông những thiệt hại về người (chết, thương tật).